Slovník základních pojmů

Add-on – doplněk – speciální skript, který dodává další funkce, u jiných softwarů bychom asi použili termín plugin

Axis – osa – v trojrozměrném prostoru používáme 3 základní osy – x, y, z. V blenderu bývá rozlišována globální osa brána vzhledem k orientaci scény a lokální, která patří danému objektu a může být shodná nebo se po transformaci objektu liší od globální. Pokud si představíme postavu, její osa z prochází spojnicí hlava – nohy, pak pokud postava stojí, je její lokální osa z rovnoběžná s globální, pokud postavu položíme, bude její lokální osa z svírat s globální osou z pravý úhel. Do manipulací/transformací v lokální ose se dostanete opětovným zmáčknutím písmene názvu osy, např pro rotaci v lokální ose x zmáčkněte za sebou klávesy R X X.

DOF – Depth of Field – hloubka ostrosti – “Hloubka ostrosti fotografického objektivu vyjadřuje rozdíl vzdálenosti nejbližšího a nejvzdálenějšího předmětu, které se na výsledné fotografii ještě lidskému oku jeví jako ostré.” –http://cs.wikipedia.org/wiki/Hloubka_ostrosti Reálné objektivy nemohou na rozdíl od softwarové kamery zaostřit ostře všechny objekty v celé hloubce záběru, ostré jsou pouze objektu v určité vzdálenosti od objektivu, objekty před a za touto vzdáleností jsou rozostřeny, čím dál od této hranice, tím jsou více rozostřeny, přídáním neostrosti do rendrovaného obrázku se přiblížíme realističtějšímu zobrazení, více o hloubce ostrosti se můžete dozvědět od fotografů nebo na jejich stránkách, případně si můžete nastudovat odbornou fotografickou literaturu, případně stručné srnutíé je také na adrese odkazu citace definice.

Edge – hrana – spojnice dvou bodů

Grab – táhnout

Face – plocha – spojnice 3 a více bodů (v rovině)

Ngon – n-úhelník – novější verze Blenderu umožňují mít v síťovém modelu plochy s více než 4 body

Modifier – modifikátor – mění vlastnosti objektu

Rotation – rotace/otáčení

Scale – škála / velikost

Vertex (mn. vertices) – bod (body) nebo možná častěji se používá pojem vrchol (vrcholy) – bezrozměrný objekt s pozicí určenou souřadnicemi x, y, z